{ Algemene voorwaarden }

Artikel 1: Algemeen

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, leveringen en/of producten en diensten van de eenmanszaak SwithCase. Telkens een cliënt een beroep doet op de producten/diensten van SwitchCase wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

1.2. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig na uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door SwitchCase. Bij gebreke daaraan blijven deze algemene voorwaarden onveranderd en onverminderd van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

2.1. Prijzen en aanbiedingen van SwitchCase meegedeeld in kader van een offerte zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven hebben een geldigheidsduur van 15 dagen, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle prijzen vermeld op de offertes zijn BTW inclusief prijzen. SwithCase maakt gebruik van de BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

2.2. Een opdracht neemt slechts een aanvang na ontvangst van een door de klant gehandtekende prijsofferte via post of mail.

2.3. Offertes zijn steeds geldig binnen de aangegeven termijn op de offerte.

Artikel 3: Klachten

3.1. Alle klachten, al dan niet betreffende facturatie, dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan ons geadresseerd worden via aangetekend schrijven en moeten ons bereiken binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur. Het gebrek aan protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending van deze, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

3.2. Facturen worden u verzonden per e-mail en worden geacht in ontvangst genomen te zijn op de dag van verzending per e-mail.

Artikel 4: Annulatie

4.1. In geval van annulatie door een klant van een opdracht, zelfs gedeeltelijk, heeft SwitchCase het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de geannuleerde opdracht, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van SwitchCase om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Levering

5.1. Leveringsdata of leveringstermijnen worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen aanleiding geven tot het verbreken van het contract noch tot enige eis tot schadevergoeding vanwege de cliënt/koper.

5.2. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5.3. Een opdracht wordt altijd opgeleverd met het oog op een foutvrij (bugvrij) eindresultaat. Echter is het nog altijd mogelijk, door het effectief gebruiken van het product, dat er nog fouten aan het licht komen. Daarom worden alle gevonden en gemelde fouten, binnen 1 maand na oplevering, door SwitchCase gratis behandeld. Fouten gemeld na deze periode worden eerst geanalyseerd en kunnen een meerprijs met zich meebrengen. Pas nadat de klant deze eventuele meerprijs aanvaardt worden de fouten behandeld.

5.4. Een opdracht wordt pas volledig opgeleverd wanneer alle (deel)facturen zijn voldaan.

Artikel 6: Betaling

6.1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar 10 dagen na uitgiftedatum.

6.2. Een voorschot van 10% wordt gevraagd bij ondertekening van de offerte.

6.3. Bij aanvang van de opdracht wordt deze, afhankelijk van de grootte, onderverdeeld in verschillende fases. Iedere fase refereert naar een percentage op het totaalbedrag vermeld op de offerte. SwitchCase heeft het beslissingsrecht om na iedere fase een deelfactuur te sturen naar de klant. Dit wordt vooraf duidelijk aan de klant gecommuniceerd alvorens de opdracht effectief wordt aangevat.

6.4. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, dan zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2% per maand vanaf ontvangst van de factuur. Elke aangevangen maand telt eveneens voor een volledige maand en dit van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling moet gebeuren.

6.5. Alle gemaakte onkosten voor het afdwingen van een betaling vallen tevens ten laste van de cliënt. Niet betaalde facturen worden toevertrouwd aan een incassobureau.

6.6. Elke laattijdige betaling geeft SwitchCase eveneens het recht een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR te rekenen.

6.7. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, is SwithCase gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, om alle bestaande orders op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.

Artikel 7: Overmacht

7.1. SwitchCase kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet uitvoering van de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsomstandigheden, stakingen, vervoer moeilijkheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers, diefstal, onbereikbaarheid.

7.2. De klant zal hiervan in kennis gesteld worden door eenvoudige betekening per brief of e-mail met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. SwitchCase zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

7.3. Elk geval van overmacht, zolang het duurt, schort de uitvoering van het contract op en verlengt de leveringstermijn met een even lange tijdsduur.

7.4. De klant kan in geen geval gebruik maken van deze vertraging in de levering om een bestelling op te zeggen of om te weigeren de goederen in ontvangst te nemen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid - vrijwaring

8.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen, neemt SwitchCase voor het leveren van haar prestaties en goederen t.a.v. de klant uitsluitend een inspanningsverbintenissen op zich.

8.2. SwitchCase is daarbij enkel aansprakelijk in geval van opzettelijke fout, bedrog en/of fraude.

8.3. Indien de aansprakelijkheid van SwitchCase weerhouden zou worden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat, behoudens opzettelijke fout, bedrog of fraude:

  • SwitchCase niet aansprakelijk zal zijn voor enige winstderving, indirecte, incidentele, - of gevolgschade - dan wel verliezen (met inbegrip van, maar zonder beperking tot: punitatieve of voorbeeldige schadevergoedingen, schade geleden door derden, inkomensverliezen, gebruiksverliezen of verloren producten, contracten, cliënteel, goodwill, verloren tijd, data, gegevens, imagoschade, bedrijfsonderbreking of stilstand of enige claims van derden)
  • de aansprakelijkheid van SwitchCase ten opzichte van de klant in elk geval beperkt zal zijn tot 20% van het bedrag dat door de klant werd betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte goederen en/of diensten met betrekking tot dewelke de aansprakelijkheid van de SwitchCase zich voordoet, gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval, waarbij de totale aansprakelijkheid van SwitchCase in geen geval meer kan bedragen dan 250 EUR. 

8.4. De klant vrijwaart SwitchCase te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

8.5. Op maat gemaakte goederen, waaronder websites, programma's worden onder geen enkel beding teruggenomen.

8.6. SwitchCase kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan informatie door de klant, alsook voor de schade ingevolge het foutieve gebruik van de geleverde diensten en/of goederen, alsook voor de door haar aangeleverde modelteksten (onder meer, doch niet- limitatief een privacy beleidsverklaring). Deze modelteksten zijn louter illustratief.

Artikel 9: Onderaanneming

9.1. SwitchCase heeft het recht om zonder toestemming van de klant haar diensten uit te besteden aan een derde.

Artikel 10: Webhosting

10.1. In geval van webhosting wordt, behoudens andersluidende afspraken, de overeenkomst aangegaan voor een duurtijd van 1 jaar, waarbij de overeenkomst telkens van rechtswege voor één jaar wordt verlengd, behoudens ingeval de klant de overeenkomst per aangetekende brief heeft opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 11: Geschillen

11.1. Alle geschillen worden beslecht volgens het Belgisch recht.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

12.1. De persoonsgegevens van klanten worden uitsluitend gebruikt voor klantenbeheer, direct marketing en om de klanten op de hoogte te houden van producten, diensten en activiteiten van SwitchCase. Deze worden onder geen beding gedeeld met derden. Indien de klant wenst dat zijn gegevens hiervoor niet worden aangewend, kan hij dit laten weten op volgend e-mailadres: info@switchcase.be

12.2. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kan de klant, op eenvoudig verzoek, hun gegevens inkijken en eventueel laten wijzigen.

12.3. In het kader van de Wet Verwerking Persoonsgegevens draagt de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. SwitchCase heeft de hoedanigheid van verwerker. De klant verklaart de verplichtingen die opgenomen zijn in de wet, meer bepaald als verwerking, integraal na te leven. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant meegedeeld worden.

Artikel 13: Content

13.1. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten, afbeeldingen welke hij ons bezorgt of aanvaardt.

13.2. De keuze van afbeeldingen, media,... vrijwaart SwitchCase voor elke eis die door derden zou worden ingeleid betreffende de gepubliceerde teksten en afbeeldingen.

Artikel 14: Publiciteit

14.1. SwitchCase kan en mag ten allen tijde zonder akkoord van de klant/koper de geleverde diensten gebruiken als referentie.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op elke octrooieerbare of niet-octrooieerbare uitvinding, model, tekening, technische procedé, receptuur, iedere creatie van welke aard ook en meer algemeen elk werk dat het voorwerp kan zijn van intellectuele eigendomsrechten, dat door SwitchCase wordt gerealiseerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de rechten tot gebruik, registratie, en afdwinging daarvan, en alle daarmee samenhangende rechten, blijven onherroepelijk eigendom van SwitchCase die daarover vrij zal kunnen beschikken en er de exclusieve exploitatierechten van zal uitoefenen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

15.2. De klant heeft het recht op de volledige database, broncode van de website, op maat gemaakte toepassingen, API's, ... met uitzondering van de broncode van het eventueel gebruikte back-end CMS/ERP systeem ontworpen door SwitchCase.

15.3. De levering van de goederen houdt in elk geval geen overdracht van intellectuele rechten in.

15.4. Alle door SwitchCase verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SwitchCase niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door SwitchCase gemaakte projecten is slechts toegestaan wanneer de door SwitchCase vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij SwitchCase een contract is aangegaan. De door SwitchCase verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van SwitchCase. SwitchCase behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door SwitchCase verstrekte producten en diensten mogen ten allen tijde door SwitchCase worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door SwitchCase afstand is getekend om dit niet te doen.

15.5. De klant verbindt zich ertoe SwitchCase te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in hoofde van SwitchCase ingevolge het gebruik dat de klant van de betrokken goederen maakt.

15.6. Iedere inbreuk door de klant op enig intellectueel eigendomsrecht in hoofde van SwitchCase zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van SwitchCase om hogere schade aan te tonen en te vorderen.